Apie projektą

Komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba neabejoja nei vienas pedagogas. Ši kompetencija atsiskleidžia visose vaiko gyvenimo srityse: atrandant ir pažįstant save ir pasaulį, bendraujant ir būnant greta su kitais, išreiškiant save ir kuriant.

Vaikams pats priimtiniausias kalbos ugdymo(si) būdas yra žaidimas. Žaidžiant vaikai nejučiomis ugdosi. Nuolatinės kalbos pratybos nevisuomet priimtinos vaikams, mažina jų motyvaciją.

Mūsų, suaugusiųjų, užduotis yra padėti vaikui ugdytis ir skatinti jį pažinti ir atrasti mūsų gimtosios kalbos grožį.

Projektinė veikla, jungianti keletą ikimokyklinių įstaigų, skatina pedagogų ir kitų suinteresuotų asmenų (šeimos, įvairių specialistų, rašytojų, savanorių) bendradarbiavimą, sudaro sąlygas plėtotis vaikų komunikavimo kompetencijai, kūrybiškumui, meninei raiškai, pažintiniams ir socialiniams įgūdžiams.

PROJEKTO AKTUALUMAS

Daug ikimokyklinio amžiaus vaikų patiria kalbos raidos sunkumų. Vienas iš svarbiausių darbo su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos raidos sunkumų, tikslų yra šalinti kalbos sutrikimus ir parengti vaikus mokymuisi mokykloje.

Nepašalintos ankstyvos kalbos raidos problemos lemia vėlesnius sunkumus mokykloje (pvz, pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2010-2011 metais Lietuvoje buvo 21 526 mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos raidos sutrikimų, 2009- 2010 metais – 25 089 vaikai). O Kauno ikimokyklinėse įstaigose 2012-2013 metais net 4122 vaikai turėjo kalbos raidos sutrikimų.

Mokymasis ikimokyklinio amžiaus vaikui turi būti patraukli ir žaisminga veikla. Tačiau koreguojant vaikų kalbos sutrikimus, dažnai reikia kartoti kai kuriuos lingvistinius elementus daug kartų, kas vaikams sukelia nuobodulį ir jie praranda susidomėjimą, kartais tampa negatyvūs. Todėl labai svarbu atrasti kuo daug vaikams priimtinų būdų jų kalbos plėtotei.

TIKSLAS

Plėtoti vaikų gimtosios kalbos gebėjimus, suteikiant galimybes atsiskleisti jų kūrybinėms iniciatyvoms.

UŽDAVINIAI

  • Sukurti ugdomąją aplinką, išnaudoti netradicines ugdymui erdves, priemones, padedančias ugdyti vaikų komunikavimo kompetenciją.
  • Taikyti aktyvius ugdymo(si) būdus, metodus skatinančius vaikų kalbos įgūdžių formavimą.
  • Ugdyti pagarbą gimtajai kalbai, puoselėti tautines tradicijas.
  • Panaudoti IKT vaikų kūrybiškumo ir kalbos plėtotei.
  • Sudaryti sąlygas pedagogų gerosios patirties sklaidai.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s